Episode 55: 20 Jazz Funk Greats

H Takahashi - =…
H Takahashi - Quiet
Satoshi Ashikawa - Still Sky
Hiroshi Yoshimura - Green Shower
Hiroshi Yoshimura - Creek
Yutaka Hiroshe - Slow Sky
Visible Cloaks feat. Miyako Koda - Valve (Revisited)
Hiroshi Yoshimura - Silence
Toshifumi Hinata - Broken Belief
Midori Takada - Crossing
Mkwaju Ensemble - Lemore

精选在以下歌单中